آخرین مطالب

شرکتهای تحت پوشش

  1. شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گرگان   ۳۲۱۵۹۳۴۴-۰۱۷ 
  2. شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گنبد   ۳۳۲۲۲۶۳۴-۰۱۷  
  3. شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بندرگز   ۳۴۳۶۳۵۰۰-۰۱۷ 
  4. شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران رامیان و آزادشهر   ۳۵۸۶۲۷۱۲-۰۱۷
  5. شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران علی آباد  
  6. شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران آق قلا   ۳۴۵۳۰۲۵۶-۰۱۷
  7. شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران کلاله   ۳۵۴۴۴۱۵۹-۰۱۷
  8. شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران بندرترکمن   ۳۴۴۲۷۳۱۹-۰۱۷
  9. شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران کردکوی